هشدار احمدي مقدم به موسوي

در نامه فرمانده نيروي انتظامي درباره ادامه تجمعات خياباني مطرح شد
هشدار احمدي مقدم به موسوي


سردار اسماعيل احمديمقدم فرمانده كل نيروي انتظامي ايران در نامهاي كه خطاب به ميرحسين موسوي به او هشدار داد كه اگر تجمعات خياباني ادامه پيدا كند ماموران نيروي انتظامي ايران با تمام قوا با افرادي كه اقدامات غيرقانوني انجام ميدهند، برخورد خواهند كرد. سردار اسماعيل احمديمقدم تاكيد كرده است: «اعلام مينمايم كه در صورت تداوم رويه كنوني ناجا در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه و مردم، به صورت قاطع با اقدامات غيرقانوني براساس وظايف ذاتي خود برخورد خواهد كرد و جاي هيچگلهاي وجود نخواهد داشت.»
سردار احمديمقدم از ميرحسين موسوي خواسته است كه بپذيرد تجمعات و راهپيماييها اخير شائبه ملعبه بودن قانون نزد هوادارانش را ايجاد كرده است.متن نامه فرمانده ناجا به موسوي به اين شرح است: ايجاد امنيت كمترين وظيفه نيروهاي انتظامي است كه تاكنون بنا به ملاحظاتي، با همه بيقانونيهايي كه تحت لواي هواداري از شما صورت گرفته، ناگزير از كنار وظايف ذاتي خود با غمض عين عبور كردهايم و تازه مورد اتهام هم قرار ميگيريم! آنانكه انتظار اين همه خويشتنداري را از پليس نداشتند تا اينجا خوابهاي خود را بيتعبير ديدهاند. مجروح شدن حدود 400 نفر از نيروهاي خدوم ناجا، گرچه دل را به درد ميآورد ولياز آن دردآورتر تهمت حمله و تهاجم به صفوف مردم است. از اين رو لازم ميدانم نكاتي را خدمت جنابعالي عرض نمايم:
در پايان اعلام مينمايم كه در صورت تداوم رويه كنوني ناجا در راستاي حفظ نظم و امنيت جامعه و مردم، بهصورت قاطع با اقدامات غيرقانوني براساس وظايف ذاتي خود برخورد خواهد كرد و جاي هيچ گلهاي وجود نخواهد داشت.»
پاسخ دبيرخانه شوراي امنيت كشور
به نامه موسوي
همچنين دبيرخانه شوراي امنيت كشور به نامهاي كه چندي پيش از سوي موسوي به اين شورا درباره نحوه برخورد نيروي انتظامي با معترضان به نتيجه انتخابات ارسال شده بود، پاسخ داد.كه به امضاي عباس محتاج، دبير شوراي امنيت كشور رسيده، آمده است. نامه مورخه ٢٧ /٣ /٨٨ جنابعالي خطاب به شوراي امنيت كشور حاوي مسائلي است كه توجه شما را به آن جلب ميكنيم:البته به نظر ما اين يك شبكه سازمانيافته است كه به احتمال زياد توسط گروهكهاي وابسته به بيگانگان سازمان يافتهاند و با اراده و تصميم قبلي نظم و آرامش و امنيت عمومي را بههم ميزند و به حقوق شهروندان تعرض مينمايد كه البته قبلا دستور رسيدگي لازم توسط فرماندهي نيروي انتظامي به موضوع صادر شده است.
متقابلا وظيفه و مسووليت ملي جنابعالي اقتضا ميكند كه به جاي انتساب اتهام به نيروهاي انتظامي يا نظامي كه فرزندان اين كشورند و شبانهروز جهت امنيت شهروندان تلاش ميكنند، از تحريك و تلاش براي تشكيل چنين اجتماعات غيرقانوني پرهيز نموده و از اين اجتماعات حمايت ننماييد.
قطعا به اين نكته مهم توجه داريد كه در صورت دعوت و تحريك به اين اجتماعات غيرقانوني مسووليت عواقب ناشي از آن بر عهده جنابعالي خواهد بود.»
فقط از طريق قانوني بايد دنبال مسائل رفت
از ديگر سو برخي از شخصيتهاي سياسي كه داراي عناوين حقوقي هستند غيرمستقيم از ميرحسين موسوي خواستند كه برگزاري تجمعات خياباني را خاتمه دهد. حسن كامران عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس معتقد است: افرادي كه براي اثبات حرف خود استدلال ندارند و قادر نيستند از طريق راهكارهاي قانوني اقدام كنند به كف خيابان ميريزند. اين نماينده مردم اصفهان با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در جمع نمازگزاران، اظهار داشت: وقتي كه مقام معظم رهبري ابهامات موجود را روشنگري ميفرمايند جريانشناسي و دشمنشناسي مردم ارتقا مييابد و دليل آن اين است كه ايشان هم يك مرجع تقليد عاليقدر جهان اسلام و هم رهبر معزز انقلاب اسلامي ايران هستند. وي با بيان اينكه توضيح مسائل در بازار شايعات حائز اهميت است، تصريح كرد: رهبر معظم انقلاب اسلامي متعلق به همه آحاد ملت ايران است و خاص حزب يا گروهي نيست، مردم با بيانات رهبر انقلاب براي اقدامات و تصميمات بعدي يك ميزان روبهروي خود دارند. رهبر انقلاب با دستهبندي مسائل پيرامون مشكلات داخلي و دشمنان خارجي و خباثتهاي دشمن و براي اينكه افراد بيتوجهي نكنند مردم را در راستاي تحليلهاي درست هدايت ميكنند و به نوعي ايجاد وحدت حول محور ولايت، عمق و وسع بيشتري مييابد. وي با بيان اينكه رهاورد مقابله با تفرقه و كينهتوزي وحدت است، ابراز داشت: دست افرادي كه نفاق دارند در آينده رو خواهد شد و مردم نتيجه خواهند گرفت برخي كه از نظام، مردم و انقلاب اسلامي دم ميزنند اگر پاي منافع آنها پيش آيد لغزش دارند. طبيعي است افرادي كه براي اثبات حرف خود استدلال ندارند و قادر نيستند از طريق راهكارهاي قانوني اقدام كنند و همچنين به سبب داشتن ضعف و نبود مستندات منطقي تفكر خود را پيش ببرند به كف خيابان ميريزند كه مشاهده كرديم حاصل آن كشتار، آتشسوزي، سرقت و توهين بود، پس بهتر است از طريق قانوني كه شرعي، عقلي و منطقي است اين مسائل دنبال شود.
عواقب تجمعات متوجه برپاكنندگان است
همچنين سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: كسي حق ندارد پيش از اخذ مجوز برگزاري تجمع، مردم را دعوت به شركت در تجمع كند و تبعات اينگونه تجمعات بر عهده برپاكنندگان آنهاست.كاظم جلالي اظهار داشت: براي برگزاري هر تجمع قبل از اينكه خبر آن به اطلاع مردم برسد، بايد از مراجع ذيربط مجوز قانوني اخذ شود و نبايد قبل از اعلام موافقت مسوولان امر و صدور مجوز، درباره برگزاري تجمع اطلاعرساني شود. وي افزود: اينكه برخي گروهها و افراد، پيش از اقدام براي اخذ مجوز اعلام ميكنند تجمع برگزار ميشود و از هواداران خود براي حضور در تجمع دعوت به عمل ميآورند و بعد ميگويند اگر مجوز دادند تجمع ميكنيم و بعد هم به دليل عدم صدور مجوز اعلام ميكنند كه تجمع لغو شده يا در آن شركت نميكنند، كار بسيار ناپسندي است. سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس هشتم گفت: براي برگزاري تجمعات سازماندهي قوي و اطلاع رساني وسيعي در پشت صحنه صورت ميگيرد، اما همه آنها كه در جريان برگزاري تجمع قرار ميگيرند، با يك كلمه لغو شد از عدم برگزاري تجمع آگاه نميشوند و برخي هم در اين ميان دنبال سوءاستفاده از چنين موقعيتهايي هستند و بنابراين بايد از اينگونه اقدامات كه اثرات ناگواري دارد، پرهيز كرد. جلالي با تاكيد بر اينكه تبعات برگزاري هرگونه تجمع غيرقانوني و اطلاع رساني دير هنگام درباره لغو آن متوجه كساني است كه قبل از دريافت مجوزهاي لازم از مراجع قانوني خبر برگزاري تجمع را اعلام ميكنند، خاطر نشان كرد: كشور بايد بر اساس قانون اداره شود. وي در پايان متذكر شد: قانون به صراحت تاكيد ميكند قبل از برگزاري هرگونه تجمع بايد از مراجع قانوني مجوز گرفت و نبايد كسي كشور را به سمت بيقانوني پيش ببرد و همه بايد بدانند كه پيش بردن كشور به سوي بيقانوني و تضعيف قانون، به ضرر همه است
حادثه كوي دردناك بود
از ديگر سو سايت آينده به نقل از فرهاد رهبر رئيس دانشگاه تهران، نوشت: عدهاي اخلالگر و آشوبگر با تحريک دانشجويان و شکستن شيشه بانکها و اماکن تجاري منطقه کوي دانشگاه، باعث حادثه دردناک «کوي دانشگاه» شدند. بنابراين گزارش اساتيد و نخبگان دانشگاهي و جمعي از نمايندگان ساير دانشگاههاي سراسر کشور ديروز با دعوت «کانون دانشگاهيان ايران اسلامي» در مسجد دانشگاه تهران اغتشاشات و آشوبگريهاي اخير کوي دانشگاه تهران را محکوم کردند.
«فرهاد رهبر» رئيس دانشگاه تهران با تشريح جزئيات ماجراي کوي دانشگاه و با بيان اينکه من تا احقاق حق و حقوق دانشجويان و اساتيد دانشگاه از پاي نخواهم نشست گفت:من از نزديک شاهد بودم عدهاي اخلالگر و آشوبگر در بيرون از کوي دانشگاه با سنگ پراکني و گذاشتن نوار ياردبستاني و تشويق دانشجويان داخل محوطه خوابگاه براي پيوستن به آنان تلاش ميکردند.من خود از شروع حادثه تا پايان آن را شاهد بودم که يک عده اراذل و اوباش در بيرون کوي دانشگاه با سردادن شعار و تخريب اماکن تجاري و بانکها چگونه باعث شکلگيري اين حادثه شدند.اين عده سعي داشتند که دامنه درگيري را به داخل کوي بکشانند و حتي سعي داشتند که در کوي دانشگاه را بشکنند، اما موفق نشدند. اخلالگران با روشن کردن آتش و با خارج شدن از صحنه درگيري متاسفانه باعث تحريک چند نفر از دانشجويان شدند که با حضور نيروي انتظامي و البته برخورد «ناشيانه» آنان با اين حادثه، اوضاع بدتر شد.هفته گذشته خانواده دانشگاه تهران روزهاي پرتلاطمي را پشتسر گذاشت و حوادث ناگوار و ناخوشايندي را به چشم ديد.رئيس دانشگاه تهران با بيان اينکه همه ما اشک به چشم داريم و بايد براي اين رويداد خون گريه کنيم، گفت: مديريت عالي دانشگاه به نمايندگي از شما دانشجويان اين حرکت ننگين را که دل تمامي دانشگاهيان را بهدرد آورد، محکوم کرده و خواستار پيگيري و مجازات عاملان اصلي اين حادثه است.تحليلم اين بود که اين خشونتها دانشجويي نيست و به مسوولان امنيتي کشور هم گفتم که از چهره دانشجويي استفاده ابزاري ميشود.من از قوه قضائيه و تمامي مسوولان ذيربط خواستار شناسايي مسببان اين حادثه هستم و خواستار عذرخواهي کساني هستم که اينطور بيرحمانه به حريم دانشجويي تاختند.من در جلسهاي که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و قوه قضائيه و ساير مسوولان امنيتي حضور داشتند خواستار شدم که اين پرونده طوري رسيدگي شود که ريشه تعرض به دانشگاه براي هميشه خشکيده شود.
حادثه کوي دانشگاه يک جنايات بزرگ بود
نماينده مقام معظم رهبري در دانشگاه تهران نيز در اين مراسم گفت: حادثه کوي دانشگاه يک جنايات بزرگ بود.«ابراهيم کلانتري»، با بيان اينکه جنايت کوي دانشگاه به روح دانشجويان لطمه زد،افزود که اين جنايت بايد پيگيري و به شدت محکوم شود.وي با اشاره به اينکه شکستن دست و پاي دانشجويان به هيچ عنوان پذيرفته نيست افزود: به خاطر عمق فاجعهاي که اتفاق افتاده خون هم گريه کنيم، کم است. ما در خانه خدا و محضر خدا هستيم و نميخواهم که حرفهاي من را تاييد يا تکذيب کنيد اما تا پايان حل اين مساله تمامي نيروهاي درگير بايد پاسخگو باشند.
1- نيروي انتظامي به واسطه برآوردهايي كه به صورت مستمر از فضاي عمومي جامعه دارد سعي نموده است كه همواره مقتضيات زمان و مكان را با درايت و هوشمندي در تامين حفظ نظم و امنيت، مدنظر داشته و بر اين اساس با كمترين هزينه بيشترين بهرهوري را كسب نمايد و در اين فضا، تعامل منطقي با جامعه بهعنوان يك راهبرد اساسي فراروي ناجا قرار دارد. 2- بر مبناي برآوردهاي اجتماعي از فضاي ايام انتخابات، نيروي انتظامي سعي كرد با درك شرايط و احساسات قطبي شده ايام تبليغات انتخاباتي، فضاي مساعد را براي طرح ديدگاههاي هواداران و شادابي بخشيدن به فضاي جامعه فراهم سازد و با تمام توان با كنترل احساسات طرفين از بروز هرگونه درگيري جلوگيري كند. 3- گرچه در ايام تبليغات انتخاباتي بسياري از رفتارها چون ايجاد ترافيك سنگين، اختلال در روند عادي زندگي مردم و راهپيماييهاي خياباني كه عمدتا مغاير با قانون بود و نيروي انتظامي وظيفه قانوني ممانعت را داشت، با خويشتنداري و بردباري تحمل كرد كه اين امر مورد تقدير ستادهاي انتخاباتي كانديداي محترم قرار گرفت. 4- در روز انتخابات، ناجا با تمام توان، فضاي امن را در اقصي نقاط كشور فراهم ساخت و در سايه رعايت ضوابط قانوني بستر امن حماسه 22 خرداد فراهم گرديد. 5- پس از اعلام نتايج انتخابات، هواداران جنابعالي در يك اقدام غيرقانوني با هجوم به خيابانها و برهم زدن نظم و امنيت عمومي فضاي جامعه را به هم ريختند و در سايه اين بينظمي و بيقانوني عدهاي سودجو و اراذلواوباش به تخريب اموال عمومي، مزاحمت براي مردم، آتش زدن خودروها و موتورسيكلتهاي مردم، شكستن شيشه بانكها، مغازههاي هموطنان پرداختند و در اين ميان خود شما و هوادارانتان ديديد كه ناجا منطبق با وظيفه ذاتي و قانوني، با اراذلواوباش و اغتشاشگران با اقتدار برخورد كرد و با هوادارانتان مدارا و مماشات كرد.اين مدارا تاكنون راهبرد پليس بوده است و خود خوب ميدانيد كه از اين حيث ناجا مورد شماتت و عتاب برخي سايتها نيز قرار گرفته است. 6- اگر چه جنابعالي در پيامي حساب خود و هوادارانتان را از اغتشاشگران جدا نموديد و ناجا هم همواره اعلام كرده است كه حساب اغتشاشگران و اراذل و اوباش از هواداران جداست و نحوه برخوردهاي پليس اين را به اثبات رسانده است ولي واقعيت اين است كه حداقل اغتشاشگران و اراذل و اوباش در سايه فضاي غيرقانوني ايجاد شده توسط شما، به اقدامات تخريبگرانه ميپردازند و در طول سه شب 23، 24، 25 خردادماه در تمام موارد، اغتشاشگران به تخريب و ناامنسازي فضاي عمومي پرداختند. 7- جنابعالي خوب ميدانيد كه ناجا حتي در برخورد با اراذل و اوباش و اغتشاشگران نيز از اختيارات قانوني مقتدرانه استفاده نكرد و با اتخاذ رويكرد تحمل و بردباري و بدون شليك حتي يك تير به كنترل اوضاع پرداخت و شاهد اين مدعا مجروحيت و بستري شدن حدود 400 نفر از ماموران جان بركف ناجا ميباشد. 8- بپذيريد كه تجمعات و راهپيماييهاي غيرقانوني، مشكلات جدي را براي مردم فراهم ساخته و ايجاد ترافيكهاي سنگين و سرگرداني مردم، مزاحمت براي كسبه و مغازهداران، راهبندانهاي طولاني، شائبه دستآويز و ملعبه بودن قانون را توسط هوادارانتان ايجاد ميكند و اين امر خلاف شأن و روحيه قانونگرايانه مورد ادعاي شماست كه همواره در تبليغات انتخاباتي بر آن تاكيد ميكرديد. 1- انتساب اعمال مجرمانه همانند تخريب اموال و وسايل نقليه مردم به نيروي انتظامي. 2- حمايت از اجتماعات غيرقانوني كه منجر به برهم زدن نظم و امنيت، تخريب اموال و اضرار به مردم و نقض حقوق شهروندان عزيز گرديده است كه جنابعالي از آن اجتماعات به عنوان اجتماعات خودجوش و مسالمتآميز نام بردهايد. 3- با تاكيد جنابعالي بر اينكه موارد مذكور را مشاهده كردهايد، لازم است، مشاهدات خود را در اختيار دبيرخانه شوراي امنيت كشور بگذاريد.

سورس خبر :
روزنامه اعتماد ملی
چاپ صبح
http://www.roozna.com/
یکشنبه 31 خرداد 1388

0 نظرات:

ارسال یک نظر

» لطف کنید و درباره‌ی یادداشت بنویسید.
» نظرات حاوی مطالب توهین‌آمیز -حالا به هر کسی که می‌خواهد باشد- حذف خواهند شد.
» فارسی بنویسید و برای نمایش درست آدرس وبلاگ‌تان، "//:http" را فراموش نکنید.